www.kirken-underviser.dk www.kirken-underviser.dk/artikler.htm

KROPPENS VEJ TIL KRISTEN FORDYBELSE

Helle Lerke og Holger Madsen © 2002

SE ILLUSTRATIONER HÉR!

Ved bevidst at medtænke og inddrage kroppen,
kan den blive en vej til bøn og stille fordybelse.

Indledning

Med temaet "Kroppens Gave" står vi for en weekendretræte med sakral dans og strukturerede øvelser til udvikling af kropslig bevidsthed og åbenhed. Formålet er at lære sig at modtage Gud med hele sin væren.

"Kroppens Gave" er én ud af et program med fire tematiske retræter.

Det samlede program er udviklet af en arbejdsgruppe, nedsat af de ansvarlige for det Økumeniske Center (Århus) retrætested, "Skovhuset", som et varieret retrætetilbud, hvor man frit kan vælge de emner, man interesserer sig for. Samtidig er programmet tænkt som en helhed; der gøres her et forsøg på at berøre nogle af de centrale og mest grundlæggende erfaringer, der hører naturligt med i bønslivets almindelige udvikling.

De fire temaer er:

 • Om at lytte og åbne sig
 • Kroppens gave
 • Bøn og meditation i teori og praksis
 • Billeder, traditioner, teologi

Det er også tanken, at de fire tematiske retræter kan bruges af nogle, der ønsker selv at være leder for retræter eller stille andagter m.m. eller til styrkelse og udvidelse af kompetencen også for mere øvede ledere.

Om Vores baggrund

Vi har, hver på vores måde, i mange år beskæftiget os med kroppens betydning for den religiøse erfaringsdannelse. Vores kompetence til videregivelse i det kirkelige landskab har vi fra den Kirkefaglige Videreuddannelse på Diakonissestiftelsen, hvor vi som indviede diakoner nu tilhører diakonifællesskabet.

Helle Lerke er danseleder og under videreuddannelse i sakral dans i Østrig. Holger Madsen er retræteleder og meditationslærer fra Stiftelsen Berget i Rättvik, Sverige. I det følgende fortæller vi kun om den tema-retræte, vi selv står for:


Kroppens gave

Retræten "Kroppens gave" er bygget over den centrale erfaring, at en positiv opmærksomhed, accept og brug af kroppen er det bedste grundlag for bøn og fordybelse.

Vi tager flere metoder i brug. De metodiske elementer er hver for sig begrundet i retrætens formål og ofte forankret i korte bibeltekster. Her kommer en kort omtale af de enkelte elementer.
De med *) markerede emner omtales senere mere udførligt:

 • Fredsmeditation, som hjælp til at bearbejde igangværende indre uro og finde det sted, hvorfra meditation er mulighed (Fil 4, 4-7).
 • Sakral dans, som kan give en umiddelbar, stærk og dyb tilgang til livets helhed og hellighed*).
 • Tegneøvelser, som hjælp til at nedfælde oplevelser og fastholde dem, så de kan danne erfaringsgrundlag. Desuden en vigtig udtryksmulighed.
 • Strukturerede kropsøvelser, med karakter af gymnastik, udvalgt med henblik på generel afspænding og smidiggørelse af hele kroppen og med særligt henblik på at frigøre åndedrættet. En af øvelserne er "Morgenbøn med hele kroppen"- se illustrationer*). Nogle af øvelserne er særligt udviklet som forberedelse til hjertebøn med åndedræt.
 • Redskaber til kropstræning: Skrå kile til rank siddestilling på stol og kirkebænk. Bolde til opblødning af muskelspændinger. Balancebræt til styrkelse af ankler og knæ og til forøget "grounding".
 • Afspænding i rygliggende stilling.
 • Samtaler, parvis og i grupper, som redskab til opsamling af fælleserfaringer.
 • Træning i fysiologisk korrekt siddestilling, som åbner for et frit åndedræt. Instruktion i meditativ gang, som selvstændig meditationsform og som mulighed til at vedligeholde meditativ opmærksomhed mellem to perioder af stille, siddende meditation.
 • Meditative sange, der understøtter fredsmeditation og hjertebøn.
 • Stilhed, som naturligt sætter fokus på du-og-jeg forholdet til Gud.
 • Sund, enkel, nærende mad, som ramme for social nærhed.
 • Afsluttende højmesse i stedets kirke.


Dans - sakral dans, meditativ dans, kædedans som bøn

Helle Lerke © 2002

 

Indføring

Stilhed udelukker ikke bevægelse; for mange er det vigtigt at kunne give det, der rører sig i det indre et symbolsk udtryk.

For andre vil de ydre bevægelser kunne bane vej til opdagelse af indre dybder, der før var et lukket land.

De sakrale dansetrin har som alle dansearter en bestemt rækkefølge, som bliver til en liturgi, der bringer orden i det menneskelige kaos, og afspejler derved noget af skabelsens urbegivenhed.

Ringdansenes og kædedansenes mønstre og gebærder indeholder menneskers ældste bønssprog. Et gammelt jødisk ordsprog siger:

Vi danser med hele kroppen
for at være sikre på, at vi beder med hele sjælen.

De sakrale ring- og kædedanse er et symbolsprog, som kan skabe forbindelse mellem den enkelte og fællesskabet. Dansekredsen bringer det personlige udtryk ind i fælles oplevelsesramme. Derved bliver dansekredsen en sammenhæng, der kan bære den enkelte.

Dans som udtryksform er økumenisk og uden hierarki, for i dansecirklen står alle lige langt fra centrum. Dansene kan danne bro over forskelligheder, og der kan ske noget afgørende i forhold til ens medmennesker, når man mødes i rundkredsen og holder hinandens hænder.

Når vi danser, gør vi den erfaring, at vores opmærksomhed midt i dansens mangfoldighed hele tiden er fokuseret på det aktuelle skridt, der gives os, et eneste skridt ad gangen … på ny … og på ny … lige som på livets pilgrimsfærd…

På denne måde kan dansen være med til at binde bønsliv og hverdagsliv sammen.

Udøvelse

Musikken er ny og gammel, fra den klassiske tradition og folkekulturen.

Dansetrinene er enkle og gentages gennem hele dansen, men selv om det er bestemte trin, der arbejdes ud fra, så findes der ikke nogen færdig og korrekt måde at danse på. Det er dansens indhold, der gør formen levende, og når indholdet fylder opmærksomheden, kan kroppens bevægelser være et udtryk, som kommer indefra.

Til indøvelse af dansens muligheder kræves en erfaren leder, der skaber tryghed og stilhed omkring øvelsesprocessen. Der kan udmærket være et samarbejde mellem en person, der står for dansemeditation og en anden, der leder resten af retræten, men det kræver selvfølgelig, at de to omhyggeligt afstemmer det indholdsmæssige og er trygge ved hinandens måde at arbejde på. *Alternativt kan en hel retræte opbygges omkring dans, hvorved der også vil forekomme et naturligt behov for at tale indhold og øvelser igennem undervejs. Derfor er det vigtigt, at der etableres klare grænser omkring de perioder, hvor der er stilhed til personlig bøn alene, og andre perioder, der bruges til den fælles aktivitet.

Bagefter

Som med alt andet arbejde, hvor kroppen bruges i nye stillinger og i nye bevægelser, kan der også frigøres fornemmelser, følelser og erindringer, der undertiden kan overraske eller endda overvælde. Derfor er det meget vigtigt, at lederen er tilgængelig for personlig samtale og har erfaring i at føre retrætesamtaler, der omhandler personlige ting uden uforvarende at begive sig ind i en terapeutisk relation.


Vandremeditation  

Holger Madsen © 2002

Jeg er vejen og sandheden og livet. - Jesus. Joh 14,6

Indføring

De tidlige kristne talte om vejen, om at tilhøre vejen eller være vejen. Billedet er også kendt fra det gamle testamente, f. eks. Sl 128,1: Lykkelig hver den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje.

Selve den fysiske vandring og kropslige bevægelse er gavnlig for forvandlingen fra rastløshed til ro.
Accepter, at bøn ikke nødvendigvis har behov for tankevirksomhed.

Den rytmisk regelmæssige gang, med dens spontane kombination af ensartethed og variation, bliver efter nogen tids vandring et naturligt udtryk for, hvordan man har det, fysisk, psykisk og åndeligt. Når pilgrims-indstillingen føjes til, ønsket om at gå vejen, kan vandringen i sig selv blive til bøn – en bøn fra den tilstand, man befinder sig i; en bøn, som rækker ud til den heling og helhed, Guds nærvær giver.

Udøvelse

Find et område, hvor du har gode chancer for at gå en uforstyrret tur.
Mens du går, noget langsommere end du plejer, så mærk dine fødder ved hvert eneste skridt.

Kig ligeud og lad øjnene hvile på et fjernt punkt i højde med den naturlige horisont.

Hver gang du opdager, at opmærksomheden på fødderne er glippet, eller at øjnene er gået på sightseeing (det vil sandsynligvis ske meget hurtigt) – vend da roligt tilbage til fod-følelsen og horisont-punktet.

Den opmærksomme tilbagevenden til fod-følelsen og horisont-punktet vil formentlig for de fleste, der lærer sig vandremeditation efter denne metode, være den centrale opgave under indlæringen.
Det er gavnligt med en beslutsom, tålmodig og venlig indstilling til vanernes træghed.

Når du (ofte efter lang tids vandring) har nået en relativ stabilitet med hensyn til øjnenes hvilen i horisont-punktet og opmærksomhed på fødderne, kan du gradvist udvide kropbevidstheden fra fødderne alene til at omfatte:

 • fødder og ankler,
 • fødder og ankler og underben,
 • fødder og ankler og underben og knæ,
 • fødder og ankler og underben og knæ og lår,
 • fødder og ankler og underben og knæ og lår og hofte,
 • fødder og ankler og underben og knæ og lår og hofte og bug.

Bugen eller maven, som man siger, kan under vandringen opleves som det naturlige bevægelsescentrum for gangen. Når det sker, kan man opnå en ejendommelig lethed. Også hjertet kan løfte sig.

Men husk, at begynde med fødderne og begynde forfra med opmærksomhed på fødderne, hver gang koncentrationen glipper og meditationen ophører eller bliver diffus.

Bagefter

Mærk, hvordan du har det nu.
Lad det eventuelt munde ud i en stille hvilen i Guds nærvær eller en anden form for bøn, som opstår uden anstrengelse.

En god og slidstærk tilgang til pilgrims-indstillingen er Sl 139,23-24;
Ransag mig Gud og kend mit hjerte


Litteratur:

 • "Grønne enge – stille vand", - Håndbog for retræteledere, udgivet 2003 fra Skovhusgruppen, Økumenisk Center (Århus).
 • Beskrivelsen af Sakral dans og beskrivelsen af Vandremeditation indgår heri.
 • Wilfrid Stinissen: Kristen dybmeditation. Borgens Forlag 1985.
 • Per Mases: Den inre trädgården. Stiftelsen Berget, Rättvik, Artos Bokförlag, Sverige, 1998.
 • Maria-Gabriele Wosien: Sakraler Tanz. Kösel, Tyskland,1996.

Links:

 


Tilbage til toppen.