Til forsiden

D. G. Monrad
Dommersædet er et Sted, hvor Menneskene saa gjerne sidde,
og ei er det min Agt at føre Klage derover, at Ordets Forkyndere
gjøres som saadanne til Gjenstand for Domme, ligesom alt andet
hvad der kommer Menneskene for Øre eller Øje.

Men det, som det derimod er min Agt at lægge Eder paa Sinde, er det, at naar I gaae til Guds Huus, da skulle I ej dømme, men dømmes.

Bydes der Eder ei der menneskelig Viisdoms kløgtige og blomstrende Tale, men Guds Ord og Herrens Formaninger, da skal I vide det, at de Ord, der forkyndes Eder, ere Dommene over Eders Hjertes Tanker, over Eders Livs Gjerninger. Ja, naar Du erindrende Jesu Chisti Opstandelse kommer ihu, at hvert Øjeblik, der gaar, fører Dig nærmere hen til den Stund, da der skal gaae over Dig Dom til Din Frelse eller Dom til Din Fordømmelse, thi den enkeltes Dom gaaer forud for Verdens Dom, da lad Ordet, som Du hører, holde Dom, mens det er Tid at holde Dom over Dine hemmelige Raad og over Dine aabenbare Gjerninger, inden Du stedes tildoms for den Herre, som har talt Ordene, da hav nu Bævelse og Bekymring for Din Salighed, at Du paa Din Doms Dag kan have Frimodighed.

Derfor, naar Du forlader Guds Huus, da lad Ordene, som ere talte til Dig, ei være trængte ind i Dit Øre, da lad Ordene, som Du synger, ei være gaaet over Dine Læber, uden at Du tilbageholder nogle af dem og tager dem med Dig, forat Du, naar Du kommer i Stilhed, kan lade dem Dømme Din Gjerning, og naar Du saaledes i Løndom er gaaet alvorligen i Rette med Dig selv og har ladet Ordene dømme Dig, da lad de samme Ord være Din Lovgiver og give Dig Forskrifter for Din Tænkemaade og Din Vandel, og søg jævnligen hen til Guds Huus, for at Du jævnligen maa blive dømt af Ordet; Dommen af Ordets Herre undgaaer Du ikke. -

Og naar Du paa denne Maade søger Guds Huus, for at komme ihu Jesu Christi Opstandelse fra de Døde, idet Du anerkjender Underet, føler Smerte over Din Synd og Glæde over Guds Naade og lader Ordet holde Dom over Dig, da skal Du i Din Kirkegang finde en stærk og kraftig Støtte for Din Sjæls evige Liv.

Det er en Formaning og Begjæring til Eder alle og til hver enkelt iblandt Eder, at I lade disse Ord, som jeg har talt til Eder, holde Dom over Eders Kirkegang, Eders Besøg i Guds Huus. Og Gud give os alle og hver især iblandt os sin Naade og Velsignelse, at vi, ligesom Jesus Christus opstod fra de Døde, maa opstaae fra Synden til et nyt og bedre Liv i Herren. Amen!"


D. G. Monrad. 20. april 1851. Efterladte Prædikener, p. 89. Udgivet af Asger Nyholm 1961. - Buste af H.W. Bissen